Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

I Sparekassen Thy arbejder vi aktivt for at løse den opgave, vi som pengeinstitut naturligt har i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Vi har opsat en række politikker og ikke mindst procedurer for hele hvidvask- og terrorfinansieringsområdet.

Det kan du i det efterfølgende orientere dig nærmere om.

Sparekassen Thy og Finans Danmarks adfærdsprincipper

Finans Danmark har nedsat en Hvidvask Task Force. Den er kommet op med 25 adfærdsprincipper i forhold til, hvordan vi som pengeinstitut lever op til samfundskontrakten på området.

Sparekassen Thys arbejde med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er i høj grad inspireret af principperne.

Politik for sund virksomhedskultur

I Sparekassen Thy, vil vi ikke tolerere, at nogen i vores organisation overtræder, forsøger at overtræde eller medvirker til at overtræde den finansielle lovgivning, ligesom vi ikke vil medvirke til at blive brugt eller forsøgt brugt til hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet.

Alle medarbejdere i Sparekassen Thy forventes at have en kritisk tilgang til mistænksomme forhold i deres virke og skal have reel mulighed for, og kunne føle sig trygge ved at henvende sig til de øverste ledelsesniveauer angående kendskab til eller mistanke om mistænkelige forhold uden repressalier.

Medarbejdere uanset niveau forventes at handle i overensstemmelse med denne politik ved udførelse af deres virke i Sparekassen Thy.

Vi forsøger altid at have den rette balance mellem økonomiske resultater og sund virksomhedskultur.

Vores organisatoriske set up (forsvarslinjer)

Rent organisatorisk er det overordnede ansvar for hvidvask og terrorfinansiering placeret hos Sparekassen Thys AML-ansvarlige.

Derudover er der etableret en kontrolfunktion, der dagligt håndterer de opgaver og indikationer vores automatiske systemer sender. Sammen med de kundevendte medarbejdere varetages den operationelle del af de daglige opgaver.

Løbende undersøgelser

I Sparekassen Thy har vi etableret en række automatiske systemer, der hele tiden undersøger afvigende adfærd på konti og transaktioner.

Sammen med de automatiske undersøgelser er alle medarbejdere opmærksomme adfærd, der kan have karakter af hvidvask og terrorfinansiering.

Uddannelse i Sparekassen Thy

Alle Sparekassen Thys medarbejdere uddannes og certificeres i forhold til hvidvask og terrorfinansiering. Vi følger den gældende lovgivning om certificering på området.

HR-afdelingen er naturligt involveret i den løbende uddannelse af vores medarbejdere.

Whistle-blowerordning og beskyttelse af dem

Sparekassen Thy skal i henhold til lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven have en intern whistleblower-ordning. Samtlige ansatte i Sparekassen Thy skal via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser, mistanke om overtrædelser, potentielle overtrædelser eller overtrædelser, der ikke kan henføres til en bestemt person eller del af Sparekassen Thy af den finansielle regulering begået af Sparekassen Thy, herunder instituttets ansatte eller medlemmer af bestyrelsen.

Whistleblower-ordningen skal i henhold til lovgivningen være indrettet således, at indberetninger skal kunne foretages fuldstændigt anonymt. Indberetter kan dog vælge ikke at være anonym.

Sparekassen Thys complianceansvarlige er udpeget af direktionen til at behandle indberetninger omfattet af whistleblower-ordningen. Oplysningerne, som modtages, behandles fortroligt af sparekassens complianceansvarlige og vil som udgangspunkt alene være tilgængelige for den complianceansvarlige.