Bedste halvårsresultat i Sparekassen Thys historie

- og kunderne har en god økonomi

luftfoto by huse

Fuld fart på alle forretningsområder og god økonomi blandt kunderne
Det betyder, at Sparekassen Thy kan offentliggøre det bedste halvårsresultat nogensinde med et resultat før skat på 110,7 mio. kr. Sparekassen Thy har nu en samlet egenkapital på over 2 mia. kr.

Boligområdet i højt tempo
Første halvår har budt på meget høj aktivitet på boligområdet, hvor der har været handlet virkelig mange helårs- og fritidsboliger. Den høje aktivitet har bidraget til, at sparekassens samlede rente- og gebyrindtægter stiger med ca. 15,6 mio. kr. svarende til 9,4%.

- Det har også haft en positiv effekt, at der på forsikrings- og investeringsområdet har været en markant fremgang. Indtægter fra investeringsområdet er bl.a. steget med over 26%.

Udlånet vokser igen
Sparekassens udlån faldt i 2020 på grund af de mange statslige hjælpepakker, men der er nu så markant øget aktivitet blandt både privat- og erhvervskunder, at vi her i 2021 kan se, at udlånet igen er begyndt at stige.

Udlånet er i første halvår vokset med et par procent til lige i underkanten af 4,4 mia. kr. Vi forventer, at udlånet vil stige yderligere i takt med den øgede efterspørgsel og udfasning af COVID-19 hjælpepakkerne.

Der er simpelthen en øget appetit på investering stort set over hele linjen, udtaler direktør Ole Beith.

Fondsafkast bidrager positivt
Sparekassens samlede fondsbeholdning på over 3,8 mia. kr. har også bidraget positivt. Godt nok har obligationerne givet et samlet tab på ca. 10 mio. kr., men til gengæld har aktierne bidraget positivt med over 30 mio. kr. Der har været en gunstig udvikling på aktiemarkederne generelt, men vores sektoraktier leverer også stabile og positive afkast, siger direktør Ole Beith.

Kunderne har det godt
Sparekassens kunder har det økonomisk godt. Der er meget lav arbejdsløshed og rigtig mange brancher har pæn gang i forretningen, og vores frygt i forbindelse med COVID-19 er til dels gjort til skamme.

Vi kender ikke alle konsekvenserne endnu, og derfor har vi fortsat en reservation til imødegåelse af tab som følge af COVID-19. Reservationen har vi dog nedjusteret en smule i takt med, at vi er blevet klogere.

Omvendt må vi så også erkende, at Brexit tilføjer en øget usikkerhed blandt vores kunder. Det er besværligt for fiskerierhvervet med de ukendte faktorer i kølvandet på aftalen mellem EU og Storbritannien. Vi har derfor øget vores skønsmæssige reservation til tab som følge af Brexit konsekvenser. Sparekassens samlede skøn er ikke påvirket.

Af regnskabet fremgår det, at sparekassen samlet set har tilbageført tidligere reservationer til tab for i alt 31 mio. kr. Det er et klart signal om, at det går godt for vores kunder, og der derfor ikke er behov for de samme reservationer. Specielt har de vedvarende fornuftige markedsforhold for landbruget påvirket reservationerne positivt, udtaler direktør Ole Beith.

Leasingaktiviteter vokser
Sparekassens leasingselskab Krone Kapital A/S med hovedsæde i Nykøbing Mors har igen bidraget flot med en overskudsandel på 9,4 mio. kr. i første halvår. Leasingselskabet mærker også den øgede investeringslyst, hvor der kan noteres en fremgang i leasingaktiviteter på 11% siden nytår. En fremgang vi i øvrigt forventer fortsætter, siger direktør Ole Beith.

Stærkere end nogensinde
Sparekassen har gennem mange år styrket sin position ved udvidelse af markedsområdet og markedsandele ved gennem mange år at have en flot kundetilgang. Det voksende forretningsomfang har betydet stabile og gode resultater.

Sparekassens flotte egenkapital er skabt gennem mange års løbende overskud og tilgang af garantkapital. Egenkapitalen er nu for første gang over 2 mia. kr.

Sparekassens kapitalprocent kan pr. 30. juni 2021 opgøres til 26,4%, som langt overstiger de krav, der stilles til Sparekassen Thy.

Det er et meget tilfredsstillende resultat, når vi på 6 måneder kan skabe et resultat på over 110 mio. kr., men det forudsætter altså, at rigtig mange ting går den positive vej – og det er jo tilfældet her i 2021.

Sparekassens store styrke skal – som hidtil – bruges til at være et solidt finansielt anker i de områder, hvor vi virker, men også være midlet til at udvikle sparekassen og de samfund, vi er en naturlig del af, slutter direktør Ole Beith.

Se alle regnskaber her!