Overskud i en turbulent tid 

Sparekassen Thy kan i dag præsentere sit halvårsregnskab for 2020. Regnskabet viser et overskud på 17,4 mio. kr. før skat, som er en stor tilbagegang i forhold til sidste år, hvor resultatet var på 84 mio. kr. før skat. Årsagen til tilbagegangen skal findes i Coronakrisens påvirkning på afkastet på sparekassens værdipapirbehold-ning, samt øgede reservationer i forventning om yderligere tab som følge af krisen, siger direktør Ole Beith.

Første halvår startede godt med fornuftig aktivitet blandt vores kunder, men efter nedlukning af samfundet og med Covid-19 påvirkninger af aktiviteten, blev dagligdagen en helt anden. Omvendt har vi efter den gradvise genåb-ning mærket øget aktivitet blandt vores kunder, - så det har da været noget turbulent, konstaterer sparekassens direktør Ole Beith.

Tab på værdipapirer og øgede tabsreservationer

Helt konkret har vi indkasseret et tab på vores værdipapirbeholdning på samlet set 3 mio. kr. mod en gevinst sidste år på 17 mio. kr. Det i sig selv forklarer en del af resultattilbagegangen. Sparekassens beholdning af sektoraktier bidrager stadig pænt til indtjeningen, men det er i sparekassens øvrige og ikke særligt store aktiebeholdning tilba-gegangen skal findes. 

Samtidig har vi, som reglerne tilsiger – og med rettidig omhu – foretaget yderligere reservationer til imødegåelse af tab. Det er helt naturligt, at en krise som Covid-19 vil medføre øgede tab på vores kunder, og det har vi imødegå-et ved at foretage yderligere reservationer, som altså er indregnet i regnskabet. 

- I 2019 kunne vi samlet tilbageføre 10 mio. kr. på den konto, mens det i første halvår 2020 samlet er blevet til en udgift på 26 mio. kr. Der er her således også tale om en betydelig resultatmæssig påvirkning.

Optimismen er igen at spore

Heldigvis kan vi se, at sparekassens samlede rente- og gebyrindtægter er på niveau med sidste år. Det sender et signal om, at der trods alt er gang i aktiviteten igen. 

- Der er appetit på at investere i bl.a. biler, sommerhuse og boliger. – At vi, på trods af nogle måneders aktivitets-nedgang, kan holde indtjeningsniveauet på renter og gebyrer gør mig fortrøstningsfuld med, at resten af 2020 vil skabe et fornuftigt resultat, fortæller Ole Beith.

- Samtidig med, at vi glæder os over optimismen, er vi også opmærksomme på, at de negative effekter af Covid-19 fortsat kan komme. Dele af erhvervslivet mangler stadig omsætning og indtjening. Og med udsigt til, at hjælpepak-kerne udfases, kan der opstå problemer hos erhvervskunderne. Det giver en vis usikkerhed for den kommende tid.

Sparekassens samlede omkostninger ligger en lille smule under sidste års niveau, hvilket skyldes lidt lavere om-kostninger til personale og færre investeringer i sparekassens kundevendte faciliteter. 

Samtidigt stiger omkostningerne helt som forventet til IT-drift og IT-udvikling. Det er en naturlig del af at udvikle sparekassen digitalt og rådgivningsmæssigt.

Udlånet falder

Sparekassens udlån falder med 6% og er nu på 4,1 mia. kr. Forklaringen skal primært findes blandt vores erhvervs-kunder, som med de statslige Covid-19 hjælpepakker har nedbragt kassekreditterne bl.a. gennem udskydelse af moms og skattebetalinger.

Vi forventer en stigning i udlånet i andet halvår, da kundernes investeringsappetit igen er stigende. Samtidig udlø-ber hjælpepakkerne henover efteråret 2020, som bl.a. betyder, at virksomhederne genoptager betaling af bl.a. moms, siger direktør Ole Beith.

Solid som aldrig før, og klar til fremtiden

Sparekassens egenkapital har nu rundet 1,8 milliarder kroner efter, at halvårsresultatet er tillagt egenkapitalen. Samtidig har vi haft en pæn stigning i sparekassens garantkapital, som nu har rundet 500 mio. kr. 

Med den fine udvikling i egenkapitalen kan sparekassens kapitalprocent opgøres til 27,6%, som ligger markant over myndighedernes krav. Sparekassen Thy har aldrig været så velpolstret, og den styrke skal bruges til fortsat at ud-vikle sparekassen til gavn for vores kunder og de samfund, hvor vi har vores daglige virke, slutter Ole Beith.

>VIDEO MANGLER<

Spørgsmål til halvårsregnskabet kan rettes til direktør Ole Beith.
Tlf.: 9919 5120 eller obe@sparthy.dk